Algemene Voorwaarden

Henrieke van Assen Fotografie

Zwolle

KvK 55126774

Versie: januari 2024

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever

Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.

Fotograaf: Henrieke van Assen Fotografie, KvK 55126774, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912

Aw: Auteurswet 1912

Artikel 2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod

Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.

Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.

Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf  onaanvaardbaar maken.

Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 5. Cadeaubonnen

Fotograaf biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.

Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.

Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht

Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.

Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.

Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

Artikel 7. Ontwerp

Fotoboeken worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van fotograaf ontworpen.

Het eerste ontwerp van een fotoalbum zal binnen 4 weken nadat foto selectie is gemaakt, digitaal voorgelegd worden.

Opdrachtgever heeft na ontvangst van de digitale bestanden via WeTransfer, maximaal 4 weken de tijd een selectie foto’s voor het fotoboek aan fotograaf door te geven. Na deze periode zal fotograaf zonder overleg een selectie maken.

Opdrachtgever krijgt maximaal twee maal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp aan te laten brengen. Een groter aantal wijzigingen en/of wijzigingen op een later tijdstip, zijn enkel tegen betaling mogelijk.

Twee weken na gevraagde wijzingen legt fotograaf een nieuw ontwerp voor aan opdrachtgever.

Fotograaf laat fotoboeken niet eerder drukken dan opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd.

Artikel 8. Levering

Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

Online presentatie van fotoshoots kennen een geschatte levertijd van 21 dagen, tenzij anders overeengekomen.

Fotoboeken worden, tenzij anders overeengekomen, 8 weken na betaling van de factuur geleverd. Levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal.

Digitale fotobestanden worden uiterlijk vier weken nadat ze via WeTransfer beschikbaar zijn gesteld, tevens op DVD aan opdrachtgever geleverd.

Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.

Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.

Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post.

Artikel 9. Vergoeding

Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.

De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.

Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

Tenminste 25% van het totaalbedrag wordt als aanbetaling verlangd en zal voorafgaand aan de opdracht voldaan moeten zijn, tenzij anders overeengekomen.

Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 11. Annulering en opschorting

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.

In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.

Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.

Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

Artikel 12. Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.

Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.

Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13. Auteursrecht

Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.

Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotograaf.

Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Ook mag de fotograaf zonder toestemming van de opdrachtgever de gemaakte foto’s inzenden voor wedstrijden of publicaties van derden.

Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.

Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.

Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.

Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.

Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke  licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Artikel 14. Portretrecht

Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.

Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.

Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.

Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.

Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.

De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 16. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door  fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.

Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 17. Overige bepalingen

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

Op alle rechtsverhoudingen tussen Henrieke van Assen Fotografie en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt gesproken over de cursist/deelnemer. Hieronder wordt verstaan degene die zich inschrijft voor het volgen van een cursus/workshop bij Henrieke van Assen Fotografie.

De cursus/workshop wordt gegeven door Henrieke van Assen. Henrieke van Assen heeft echter het recht ook een ander aan te wijzen die in haar plaats de cursus/workshop geeft. In beide gevallen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Met het aanmelden voor de een cursus/workshop (Henrieke van Assen Fotografie) verklaart de cursist/deelnemer kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te accepteren.

Artikel 19. Inschrijvingen

Aanmelden voor een cursus/workshop (Henrieke van Assen Fotografie) kan uitsluitend middels invulling van het aanmeldingsformulier via de website. De inschrijving is pas definitief wanneer een volledig aanmeldingsformulier door Henrieke van Assen is ontvangen en wanneer het volledige cursusgeld door de cursist/deelnemer is voldaan. De inschrijving vindt plaats in de volgorde van ontvangst van betaling.

Met de inschrijving verbindt de cursist/deelnemer zich voor de gehele duur van de cursus/workshop.

Het cursusgeld dient binnen twee weken na opgave te zijn voldaan.

Artikel 20. Cursusgeld

Het cursusgeld wordt vastgesteld door Henrieke van Assen. Het cursusgeld is inclusief het materiaal, tenzij anders is vermeld.

Henrieke van Assen heeft te allen tijde het recht om het cursusgeld aan te passen en van de cursist/deelnemer zo nodig een aanvulling op het te betalen cursusgeld te verlangen, bijvoorbeeld als de (inkoop)kosten van het materiaal tussentijds zijn gestegen of als gebruik wordt gemaakt van ander/duurder materiaal dan vooraf was voorzien.

Indien de cursist/deelnemer de cursus/workshop niet of niet volledig volgt, heeft de cursist/deelnemer geen recht op enige restitutie van het betaalde cursusgeld.

Indien de cursist/deelnemer niet, niet op tijd en/of niet volledig betaalt, zijn de daaruit voortvloeiende (invorderings-)kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, volledig voor rekening van de cursist/deelnemer.

De prijs van de cursus/workshop is inclusief BTW (tenzij anders vermeld) en staat vermeld op de website www.henriekevanassen.nl.

Artikel 21. Annulering

Vanaf het moment van aanmelden heeft de cursist/deelnemer veertien dagen de tijd zich te bedenken. In die wettelijke bedenktermijn van veertien dagen kan de cursist/deelnemer de aanmelding kosteloos ongedaan maken. Dit laatste kan alleen per mail (henrieke@henriekevanassen.nl). Telefonische annuleringen worden niet in behandeling genomen.

Indien de cursist/deelnemer buiten de wettelijke bedenktijd van veertien dagen de aanmelding ongedaan wil maken, leidt dat niet tot enige restitutie van betaald cursusgeld. Voor zover het cursusgeld op dat moment nog niet is voldaan, blijft de verplichting tot betaling van het volledige cursusgeld onverkort van kracht.

Kan een cursist/deelnemer door omstandigheden de cursus/workshop niet (ver)volgen, dan kan in zijn plaats een vervanger deelnemen. Afmelden dient tijdig te gebeuren en kan uitsluitend per mail. Een vervanger (met opgave van naam, adres en woonplaats van deze vervanger) moet vooraf per mail (henrieke@henriekevanassen.nl) worden aangemeld. Een niet vooraf aangemelde vervanger kan deelname aan de cursus/workshop worden geweigerd.

Henrieke van Assen behoudt zich het recht voor de aangeboden cursus/workshop te annuleren, bijvoorbeeld als onvoldoende cursisten/deelnemers zich hebben aangemeld (voor doorlopende cursussen ligt de grens bij zes cursisten/deelnemers en voor workshops ligt de grens bij vier cursisten/deelnemers).

Als (een deel van) de cursus/workshop blijvend of tijdelijk geen doorgang kan vinden, ontvangt de cursist/deelnemer uiterlijk 24 uur voor aanvang per mail of per sms bericht hierover. De cursist/deelnemer krijgt dan de mogelijkheid de cursus/workshop kosteloos te verzetten naar een ander beschikbaar moment (in samenspraak met Henrieke van Assen te bepalen). Alleen als de cursus/workshop blijvend geen doorgang kan vinden, heeft de cursist/deelnemer recht op (gedeeltelijke) restitutie van het betaalde cursusgeld.

Artikel 22. Data en lestijden

De data en tijdstippen waarop de cursus/workshop  wordt gegeven, staan op de website www.henriekevanassen.nl

Henrieke van Assen behoudt zich het recht voor de data en tijdstippen aan te passen. Aanpassing van data en tijdstippen zullen steeds zo tijdig mogelijk aan de cursist/deelnemer worden doorgegeven en op de website worden vermeld.

Artikel 23. Veiligheid

Het is verboden om de ruimte waar de cursus/workshop wordt gegeven te betreden terwijl men onder invloed is van alcohol en/of drugs. Bij twijfel over eventuele veiligheidsaspecten i.v.m. medicijngebruik wordt de cursist/deelnemer dringend verzocht zijn apotheek of arts te raadplegen.

Roken is niet toegestaan in (de directe omgeving van) de ruimte waar de cursus/workshop wordt gegeven.

Artikel 24. Aansprakelijkheid

Indien schade wordt toegebracht aan de ruimte waar de cursus/workshop wordt gegeven en/of indien schade wordt toegebracht aan de in die ruimte aanwezige apparatuur, is degene die die schade heeft veroorzaakt gehouden die schade te melden aan Henrieke van Assen en tevens gehouden die schade op eerste verzoek te vergoeden.

Henrieke van Assen is niet aansprakelijk voor enige schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen van de cursist/deelnemer. Henrieke van Assen is ook niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel dat veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus/workshop. Henrieke van Assen is evenmin aansprakelijk voor (gevolg)schade door de annulering van een cursus/workshop.

De cursist/deelnemer vrijwaart Henrieke van Assen voor iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook die, direct of indirect, verband houdt met deelname aan een cursus/workshop.

Artikel 25. Intellectueel eigendom

De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus/workshop, het gebruikte materiaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus/workshop komen toe aan Henrieke van Assen.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Henrieke van Assen is het de cursist/deelnemer niet toegestaan gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursus-/workshopmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 26. Diversen

Cursisten/Deelnemers kunnen bij klachten binnen twee weken na afloop van de cursus/workshop per mail (henrieke@henriekevanassen.nl)  contact opnemen met Henrieke van Assen.

Als een cursist/deelnemer naar het oordeel van Henrieke van Assen hinder veroorzaakt dan wel anderszins aanwijzingen van Henrieke van Assen niet opvolgt, heeft Henrieke van Assen het recht de cursist/deelnemer van verdere deelname aan de cursus/workshop te weigeren, zonder dat de cursist/deelnemer recht heeft op (gedeeltelijke) restitutie van het betaalde cursusgeld.

Voor alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist Henrieke van Assen.

Henrieke van Assen behoudt zich het recht voor informatie op de website te wijzigen.

Aan alle informatie die te vinden is op www.henriekevanassen.nl kunnen geen rechten worden ontleend.

Op alle rechtsverhoudingen tussen de cursist/deelnemer en Henrieke van Assen is het Nederlandse recht van toepassing.